Tilausehdot

Päivitetty 20.08.2018

1.Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Freska Finland Oy:n (“Freska”, “Palveluntuottaja”) ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen.

2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Freska tuottaa Asiakkaalle siivouspalvelua. Sopimuksen kohde on Asiakkaan määräämä yksityisasunto tai kesäasunto (“kohde”).

3. Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot ja maksettuaan palvelun. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä ehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Freska voi suorittaa tilatun palvelun. Kertasiivouksen osalta sopimus on voimassa kunnes asiakas on hyväksynyt tuotetun palvelun. Tilattaessa säännöllinen siivous sopimus on voimassa toistaiseksi.

4. Palvelut

Freska suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan asiakkaan määrittelemissä aikarajoissa. Palvelu suoritetaan riippuen asiakkaan valinnasta, joko kohteesta löytyvillä välineillä tai Freskan toimittamilla välineillä. Freska sitoutuu ilmoittamaan asiakkaalle suoritetusta palvelusta ja asiakas sitoutuu hyväksymään saadun palvelun 48 tunnin aikana suorituksesta. Asiakas tilaa Freskalta siivousaikaa tunneissa. Freska ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa.

5. Hinnat ja laskutus

Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvolisävero. Kertasiivouksessa asiakas maksaa siivouksen tilauksen yhteydessä. Säännöllinen siivous veloitetaan 5 vuorokautta ennen palvelun tuottamista asiakkaan maksukortilta.

Freska pidättää oikeudet hintojen muutoksiin. Hinnaston mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti 30 päivää ennen uusien hintojen käyttöönottoa.

Freska sitoutuu palauttamaan asiakkaalle suorittamatta jääneistä palveluista maksetun hinnan täysimääräisenä takaisin.

6.Kampanjat

Kampanjat, jotka koskevat säännöllisiä tilauksia edellyttävät vähintään kahta (2) siivouskertaa, jotta siivouksen säännöllisyys toteutuu. Säännölliset tilaukset jotka irtisanotaan yhden (1) siivouskerran jälkeen tulkitaan kertatilauksiksi ja Freska pidättää näissä tilanteissa oikeuden veloittaa asiakkaalta jälkikäteen asiakkaan saamaa kampanjahyötyä vastaavan summan.

7. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakkaan tulee

  1. Antaa Freskalle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti
  2. Huolehtia tarpeellisten työvälineiden ja puhdistusaineiden ym saatavilla olosta, jos asiakas on valinnut palvelun suoritettavaksi kohteen välineillä
  3. Huolehtia siivoojan pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua

8. Irtisanominen

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Palvelu kaksi vuorokautta (48 tuntia) ennen määrättyä Palvelun suoritusaikaa ja saada täysi hyvitys peruutetusta Palvelusta veloitetuista kustannuksista. Jos Kuluttaja peruuttaa alle kaksi vuorokautta (48 tuntia), mutta kuitenkin yli vuorokautta (24 tuntia), ennen Palvelun määrättyä suoritusaikaa, Kuluttajalla on oikeus 50%:n hyvitykseen peruutetusta Palvelusta veloitetuista kustannuksista. Jos Kuluttaja peruuttaa alle vuorokautta (24 tuntia) ennen Palvelun määrättyä suoritusaikaa, Kuluttaja ei ole oikeutettu hyvityksiin peruutetusta Palvelusta veloitetuista kustannuksista.

Mikäli Kuluttaja peruuttaa Palvelun sairastapauksen vuoksi, on Kuluttajan toimitettava lääkärintodistus sekä peruutettava Palvelu ennen Palvelun määrättyä suoritusaikaa saadakseen peruutetusta Palvelusta täyden hyvityksen. Jos Kuluttaja ei ole paikalla päästämässä Freskan työntekijää Palvelun suorittamispaikalle tai jos Freskan työntekijä ei pääse Palvelun suorittamispaikkaan Kuluttajan syystä ja Palvelua ei voida täten suorittaa, katsotaan tämä peruutukseksi alle vuorokauden sisään eikä Kuluttaja tästä syystä ole oikeutettu hyvityksiin. Peruutukset tehdään sähköpostitse osoitteeseen info@freska.fi tai puhelimitse numeroon 020 781 0555

10. Purku

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli Freska laiminlyö sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamisen kohteessa.

Freskalla on oikeus purkaa sopimus jos asiakas laiminlyö tämän sopimuksen velvollisuuksia, eikä korjaa niitä Freskan pyynnöstä. Sopimus purkautuu myös siinä tapauksessa jos Freska ei onnistu tekemään säännöllisen siivouksen veloitusta ennen palvelun tuottamista. Freskalla on tässä tilanteessa velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle sopimuksen välittömästä purusta.

11. Ylivoimainen este

Freska ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. Vaikutusmahdollisuukisensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä.

12. Luottamuksellisuus

Kaikki Freskan yhteistyökumppanit ovat kirjoittaneet salassapitosopimuksen, jonka perusteella he eivät voi paljastaa mitään Asiakkaaseen tai hänen henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvää seikkaa jonka ovat saaneet tietoonsa. Freska ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, poislukien ne yhteistyökumppanit joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

13. Tietosuoja

Freska noudattaa henkilötietolain määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Freskan markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Freskalle.

14. Sopimuksen muuttaminen ja ilmoitukset

Freska pidättää oikeudet tilausehtojen muuttamiseen. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 30 päivää ennen muutettujen tilausehtojen voimaan astumista.

15. Freskan vastuu ja vakuutukset

Freska vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista joidan voideen osoittaa aiheutuneen Freskan tai Freskan yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta. Freska ei vastaa välillisistä vahingoista ellei niiden voida osoittaa aiheutuneen Freskan huolimattomuudesta. Korvattavien vahinkojen enimmäismäärä on 500.000 (viisisataatuhatta) euroa.

16. Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Order now and enjoy a clean home

Fast and easy order, home cleaning 38 €/h.