FRESKA BENEFITS SOPIMUSEHDOT

Näitä Freska Rewards sopimusehtoja (”Freska Benefits ehdot”) sovelletaan seuraavien osapuolten välillä: Freska Finland Oy (jäljempänä ”Yhtiö”, ”Freska” tai ”Palveluntarjoaja”) ja kaikki sen tytäryhtiöt, yritystunnus 3246808-9 ja jonka rekisteröity osoite on Annankatu 27 A, 00100 HELSINKI ja Freskan yksityiset ja yritysasiakkaat (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”), jos Asiakas on tilannut Freska Benefits palvelun. Nämä Freska Benefits ehdot ovat saatavilla Freskan verkkosivuilla www.freska.fi (”Verkkosivut”).

1 Ehtojen sisältö ja tarkoitus

Näiden Freska Benefits ehtojen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joilla Yhtiö toimittaa Asiakkaalle ammattimaista siivouspalvelua. Freska Benefits palvelun ehdot eroavat Yleisistä sopimusehdoista Palvelutilauksen Perumisen ja Sopimuksen Päättämisen osalta. Muilta osin Yleiset sopimusehdot pätevät. Nämä Yleiset Sopimusehdot ovat saatavilla Freskan verkkosivuilla www.freska.fi (”Verkkosivut”).

2 Palvelutilaus ja sen peruutus

Asiakas sitoutuu Palveluun ja Sopimukseen lähettäessään tilauksen Yhtiölle Verkkosivujen kautta tai maksaessaan tilauksen Yhtiön edustajalle. Asiakkaan ja Yhtiön välisen Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Yhtiö on vahvistanut Asiakkaan tilauksen sähköpostitse. Yhtiöllä on oikeus hankkia Asiakasta koskevia tavanomaisia luottotietoja.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelu viimeistään seitsemän (7) täyttä päivää ennen Palvelun (siivouskerta) aiottua aloitusajankohtaa ilman Veloitusta (määritelty jäljempänä). Freska Benefits palvelu eroaa Yleisistä Palveluehdoista sillä, että Freska Benefits palvelusopimuksessa on rajoitettu peruttavien siivouskertojen määrää määräaikaisen sopimuksen aikana. Siivouskerran saa Peruuttaa ilman veloitusta seitsemän (7) täyttä päivää ennen sen aiottua aloitusajankohtaa sovitun määräaikaisen sopimusjakson sisällä seuraavan taulukon mukaisesti riippuen Asiakkaan tilaamasta määräaikaisuuden kestosta ja Palvelun rytmistä:

6 kuukauden määräaikainen sopimus:

  • Viikoittainen tilaus: 3 siivouskerran peruutusta ilman Veloitusta
  • Joka toinen viikko tilaus: 1 siivouskerran peruutusta ilman Veloitusta
  • Joka neljäs viikko tilaus: 1 siivouskerran peruutusta ilman Veloitusta
  • Yksi ikkunanpesu (max 5 tuntia) 25% alennuksella

12 kuukauden määräaikainen sopimus:

  • Viikoittainen tilaus: 6 siivouskerran peruutusta ilman Veloitusta
  • Joka toinen viikko tilaus: 3 siivouskerran peruutusta ilman Veloitusta
  • Joka neljäs viikko tilaus: 1 siivouskerran peruutusta ilman Veloitusta
  • Yksi ikkunanpesu (max 5 tuntia) 50% alennuksella

Mikäli peruutus tehdään alle seitsemän (7) täyttä päivää ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa, Asiakkaan maksamaa maksua ei hyvitetä. Asiakkaan poissaolo tai se, että Yhtiön siivoojat eivät pääse sovittuihin tiloihin sovittuna aikana, tulkitaan peruutukseksi alle 7 täyttä päivää ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa.

Asiakkaalla on oikeus siirtää Palvelun ajankohtaa viimeistään seitsemän (7) päivää ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa ilman Veloitusta. Siirrettyä Palvelua koskevat samat peruutussäännöt.

Peruutukset ja siirrot on tehtävä kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen TAI Yhtiön digitaalisia kanavia (esimerkiksi sähköpostia tai Freskan mobiilisovellusta) käyttäen. Mikäli Palvelua ei pystytä veloittamaan Asiakkaalta etukäteen, Palvelu peruutetaan viisi päivää ennen Palvelun aloitusajankohtaa.

3 Sopimuksen päättyminen

Tilaussopimusten lopullinen irtisanominen tapahtuu Asiakkaan aloitteesta ja Asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Freska Benefits palvelu eroaa Yleisistä Palveluehdoista sillä, että Freska Benefits palvelusopimus on määräaikainen. Määräaikaisuuden kestosta sovitaan Asiakkaan kanssa. Tilaus uusiutuu heti sopimusjakson jälkeen ellei Asiakas peru tilausta ennen sopimusjakson viimeistä päivää. Jos Asiakas ei uusi sopimusta, saattaa Palvelun Hinta muuttua, koska silloin kyseessä ei ole enää määräaikainen tilaus. Tilaussopimusten irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen TAI Yhtiön digitaalisia kanavia (esimerkiksi sähköpostia tai Freskan mobiilisovellusta) käyttäen.

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus, jos Asiakas ei noudata Sopimuksen velvoitteita eikä viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään Yhtiön vaatimalla tavalla. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle, jos Asiakas rikkoo Sopimusta olennaisesti tai jos on ilmeistä, että Asiakas on aikeissa rikkoa sopimusta olennaisesti lähitulevaisuudessa. Lisäksi, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Yhtiö pidättää itsellään oikeuden irtisanoa Sopimus ja lopettaa Palvelun tarjoaminen oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää etukäteen.

Sopimus päättyy myös välittömästi, mikäli Yhtiö ei onnistu veloittamaan normaalia palvelumaksua ennen Palvelun suorittamista. Näissä tilanteissa Yhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä Sopimuksen päättymisestä.

Paikallisen lainsäädännön mukaisesti, jos Asiakas on luonnollinen henkilö (”Asiakas”), Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä (peruutusaika). Asiakas ymmärtää, että jos Palvelu alkaa Asiakkaan toiveesta ennen peruutusajan umpeutumista, peruutusoikeutta ei voi käyttää enää sen jälkeen, kun Palvelu on suoritettu. Jos Asiakas haluaa käyttää mainittua peruutusoikeutta, Asiakkaan on lähetettävä selkeä ilmoitus Sopimuksen peruutuspäätöksestä Yhtiölle (esimerkiksi kirjeitse tai sähköpostilla). Yhtiön yhteystiedot on esitetty yllä.

Jos Asiakas peruuttaa Sopimuksen, Yhtiö palauttaa kaikki Asiakkaan suorittamat maksut, mukaan lukien Tarvikemaksut. Maksut palautetaan ilman tarpeetonta viivytystä ja joka tapauksessa enintään neljätoista (14) päivää sen jälkeen, kun Yhtiö sai tiedon Asiakkaan päätöksestä peruuttaa Sopimus. Yhtiö palauttaa maksut käyttäen samaa maksutapaa kuin mitä Asiakas oli käyttänyt maksaessaan, ellei Asiakkaan ja Yhtiön välillä ole toisin sovittu.