Yleiset sopimusehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Yleiset ehdot”) sovelletaan seuraavien osapuolten välillä: Freska Finland Oy (jäljempänä ”Yhtiö”, ”Freska” tai ”Palveluntarjoaja”) ja kaikki sen tytäryhtiöt, yritystunnus 3246808-9 ja jonka rekisteröity osoite on Annankatu 27 A, 00100 HELSINKI ja Freskan yksityiset ja yritysasiakkaat (jäljempänä yhdessä ”Asiakas”). Nämä Yleiset ehdot astuvat voimaan 4.4.2023 ja ovat saatavilla Freskan verkkosivuilla www.freska.fi (”Verkkosivut”).

1 Ehtojen sisältö ja tarkoitus

Näiden Yleisten ehtojen tarkoituksena on määritellä ne ehdot, joilla Yhtiö toimittaa Asiakkaalle ammattimaista siivouspalvelua.

1.1 Tietoja Yhtiöstä

Yhtiö tarjoaa Asiakkailleen koti- ja toimistosiivousta (”Palvelu”). Palvelusopimus (”Sopimus”) koostuu (i) näistä Yleisistä ehdoista, (ii) Palvelun erityisistä ehdoista koskien Palvelun hintaa, laajuutta ja muita Asiakkaan ja Yhtiön sopimia erityisiä ehtoja (”Erityiset ehdot”) ja (iii) kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Mikäli näiden Yleisten ehtojen ja edellä mainittujen asiakirjojen välillä on ristiriitaisuuksia, nämä Yleiset ehdot pätevät. Edellä mainittujen liitteiden pätemisjärjestys on niiden edellä esitetty numerojärjestys, ellei kyseisessä liitteessä ole muuta mainittu. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Yleisiä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle 30 vuorokautta ennen muutettujen Yleisten ehtojen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan Yhtiölle puhelimitse tilaussopimuksen muutoksiin tarkoitetun asiakaspalvelunumeron kautta vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

1.2 Tietoja Palvelusta

Kun Asiakkaan ja Yhtiön välille on syntynyt sitova sopimus, Yhtiö on vastuussa Palvelun suorittamisesta Sopimuksen mukaisesti. Yhtiö sitoutuu huolehtimaan, että Palvelu suoritetaan ammattimaisesti. Yhtiö voi käyttää yhteistyökumppania (”Sopimussiivooja”) Palvelun suorittamisessa. Tarvittavat laitteet, työkalut ja puhdistusaineet, jotka Asiakkaan on toimitettava, ilmoitetaan yksityiskohtaisesti tilausprosessin aikana sekä Asiakkaan saamassa tilausvahvistuksessa. Asiakkaan on annettava Yhtiölle tarvittavat tiedot edellä mainituista varusteista siivottavissa tiloissa. Näin varmistetaan tarvittavien laitteiden, työkalujen ja tarvikkeiden saatavuus ja samalla Palvelu voidaan suorittaa kerralla tehokkaasti. Jos Asiakas on valinnut Palvelun suoritettavaksi omilla välineillään ja tarvikkeillaan, Asiakkaan on huolehdittava, että siivooja saa mainitut välineet ja tarvikkeet käyttöönsä.

Freskalla on oikeus sallia useamman kuin yhden siivoojan osallistuminen palvelutapahtumiin koulutustarkoituksessa.

2. Palvelutilaus ja sen peruutus

Asiakas sitoutuu Palveluun ja Sopimukseen lähettäessään tilauksen Yhtiölle Verkkosivujen kautta tai maksaessaan tilauksen Yhtiön edustajalle. Asiakkaan ja Yhtiön välisen Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Yhtiö on vahvistanut Asiakkaan tilauksen sähköpostitse. Yhtiöllä on oikeus hankkia Asiakasta koskevia tavanomaisia luottotietoja.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Palvelu vähintään seitsemän (7) täyttä vuorokautta ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa ilman Veloitusta (määritelty jäljempänä). Mikäli peruutus tehdään alle seitsemän (7) täyttä vuorokautta ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa, Asiakkaan maksamaa maksua ei hyvitetä. Sairaudesta johtuvat peruutukset hyvitetään täysimääräisesti mikäli sairaustapauksesta on ilmoitettu ennen siivouksen alkua peruutuksen yhteydessä. Emme hyvitä tapauksista, joissa sairastapaus ilmoitetaan vasta siivouksen jälkeen. Asiakkaan poissaolo tai se, että Yhtiön siivoojat eivät pääse sovittuihin tiloihin sovittuna aikana, tulkitaan peruutukseksi alle 7 täyttä päivää ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa.

Asiakkaalla on oikeus siirtää Palvelun ajankohtaa vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen Palvelun aiottua aloitusajankohtaa ilman Veloitusta. Siirrettyä Palvelua koskevat samat peruutussäännöt.

Palvelun peruutukset ja siirrot on tehtävä Yhtiön digitaalisia kanavia (esimerkiksi Freskan mobiilisovellusta) tai Yhtiön asiakaspalvelukanavia (puhelin, chat, sähköposti) käyttäen. Mikäli Palvelua ei pystytä veloittamaan Asiakkaalta etukäteen, Palvelu peruutetaan 5 päivää ennen Palvelun aloitusajankohtaa.

3. Sopimuksen päättyminen

Tilaussopimusten lopullinen irtisanominen tapahtuu Asiakkaan aloitteesta ja Asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Asiakkaalla ei ole muuta irtisanomisaikaa kuin edellä mainitut peruutusehdot. Tilaussopimusten irtisanominen on tehtävä puhelimitse tilaussopimuksen muutoksiin tarkoitetun asiakaspalvelunumeron kautta.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli Yhtiö ei suorita Sopimuksen mukaisia Palveluja.

Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus, jos Asiakas ei noudata Sopimuksen velvoitteita eikä viivytyksettä korjaa laiminlyöntiään Yhtiön vaatimalla tavalla. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle, jos Asiakas rikkoo Sopimusta olennaisesti tai jos on ilmeistä, että Asiakas on aikeissa rikkoa sopimusta olennaisesti lähitulevaisuudessa. Lisäksi, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Yhtiö pidättää itsellään oikeuden irtisanoa Sopimus ja lopettaa Palvelun tarjoaminen oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää etukäteen.

Sopimus päättyy myös välittömästi, mikäli Yhtiö ei onnistu veloittamaan normaalia palvelumaksua ennen Palvelun suorittamista. Näissä tilanteissa Yhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä Sopimuksen päättymisestä.

Paikallisen lainsäädännön mukaisesti, jos Asiakas on luonnollinen henkilö (”Asiakas”), Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä (peruutusaika). Asiakas ymmärtää, että jos Palvelu alkaa Asiakkaan toiveesta ennen peruutusajan umpeutumista, peruutusoikeutta ei voi käyttää enää sen jälkeen, kun Palvelu on suoritettu. Jos Asiakas haluaa käyttää mainittua peruutusoikeutta, Asiakkaan on lähetettävä selkeä ilmoitus Sopimuksen peruutuspäätöksestä Yhtiölle (esimerkiksi kirjeitse tai sähköpostilla). Yhtiön yhteystiedot on esitetty yllä.

Jos Asiakas peruuttaa Sopimuksen, Yhtiö palauttaa kaikki Asiakkaan suorittamat maksut, mukaan lukien Tarvikemaksut. Maksut palautetaan ilman tarpeetonta viivytystä ja joka tapauksessa enintään neljätoista (14) päivää sen jälkeen, kun Yhtiö sai tiedon Asiakkaan päätöksestä peruuttaa Sopimus. Yhtiö palauttaa maksut käyttäen samaa maksutapaa kuin mitä Asiakas oli käyttänyt maksaessaan, ellei Asiakkaan ja Yhtiön välillä ole toisin sovittu.

4. Myynninedistäminen

Myynninedistämishintoihin voidaan soveltaa erillisiä ja rajoitettuja ehtoja. Mikäli ehtoja ei noudateta, Yhtiöllä on oikeus veloittaa Asiakkaalta määrä, joka vastaa myynninedistämisen yhteydessä annettua alennusta.

5. Salassapito

Kaikki Yhtiön työntekijät ja Sopimussiivoojat ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jossa he sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään tietoonsa tulleita seikkoja Asiakkaasta tai tämän henkilökohtaisista olosuhteista. Yhtiö ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille paitsi sellaisille yhteistyökumppaneille, joiden osallistuminen Palvelun suoritukseen on välttämätöntä. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus luovuttaa asiakastietoja silloin, kun laki, asetus tai toimivaltaisen viranomaisen määräys sitä edellyttää.

6. Tietosuoja

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kunkin maan lakien ja Yhtiön tietosuoja- ja evästepolitiikan mukaisesti. Tietosuoja- ja evästepolitiikka on luettavissa verkko-osoitteessa https://www.freska.fi/tietosuojaseloste.

7. Maksaminen ja maksuehdot

Palvelun veloitus (”Veloitus”) lasketaan Palvelua tilattaessa Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Mikäli ilmenee, että Asiakkaan antamat tiedot, joiden perusteella Veloitus lasketaan, ovat jollakin tavalla virheelliset (esimerkiksi asunnon tai tilojen koko on ilmoitettu virheellisesti), Veloitusta korjataan Yhtiön ja Asiakkaan keskinäisellä sopimuksella Palveluja koskevan hinnaston mukaisesti (”Korjattu veloitus”). Paikallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti suomalainen Asiakas voi olla oikeutettu kotitalousvähennykseen. Yhtiö toimittaa Asiakkaalle selkeän laskelman ostetuista Palveluista vuoden alussa sekä ohjeet kotitalousvähennyksen hakemisesta henkilöverotuksessa.

8. Hinnat ja laskutus

Palvelujen hinnat ovat Yhtiön verkkosivuilla kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset, ellei Asiakkaan ja Yhtiön välisissä Erityisissä ehdoissa ole toisin sovittu. Asiakas hyväksyy hinnoittelun, kun hän hyväksyy tilausehdot ja maksaa Palvelusta ensimmäisen kerran. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisen arvonlisäveron. Kertasiivouksen tapauksessa Asiakas maksaa siivouksesta tilauksen yhteydessä. Säännöllinen siivous veloitetaan aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen Palvelun suoritusta Asiakkaan maksukortilta, mutta käytäntö voi vaihdella maakohtaisesti, ja siitä voi lukea lisää Yhtiön verkkosivuilta kohdasta ”FAQ”. Yhtiö pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kirjallisesti 30 päivää ennen uusien hintojen voimaantuloa. Yhtiö sitoutuu palauttamaan Asiakkaalle täyden hinnan suorittamattomista palveluista, mikäli Yhtiö ei pysty toimittamaan tilattua Palvelua.

Kestopalvelun tapauksessa Yhtiö veloittaa Asiakkaan maksukorttitiliä tilauksenteon yhteydessä kunkin Palvelun suorituksesta kerrallaan. Sen jälkeen Asiakasta veloitetaan ennen seuraavaa Palvelun suoritusta. Mikäli sovitaan, että Palvelu suoritetaan kerran, Asiakkaan maksukorttia veloitetaan ostohetkellä. Veloituksen ja Korjatun veloituksen erotus veloitetaan Asiakkaalta jälkikäteen.

Mikäli Asiakkaan maksukortin veloittaminen ei jostain syystä onnistu, Yhtiö yrittää veloittaa korttia toistuvasti, kunnes veloittaminen onnistuu tai kunnes peruutusehto tulee voimaan. Jos maksu ei onnistu ensimmäisellä yrittämällä, Yhtiö ottaa yhteyttä Asiakkaaseen. Mikäli Yhtiö yhdessä Asiakkaan kanssa ei onnistu ratkaisemaan veloitusongelmaa, Yhtiöllä on oikeus lykätä Palvelun suoritusta, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu kokonaan.

9. Asiakkaan osallistuminen

Asiakas edesauttaa Palvelun suorittamista. Asiakkaan on pyydettäessä annettava tietoja sellaisista seikoista, jotka Yhtiön on otettava huomioon Palvelun suorituksessa. Palvelusuorituksen mahdollistamiseksi Asiakkaan on kohtuulliseksi katsottavissa määrin siirrettävä pois irralliset tavarat ennen Palvelun suoritusta, ja siivottavien tilojen on oltava niiden normaalikäyttöä vastaavassa kunnossa.

Asiakkaan on varmistettava, että siivoojilla on pääsy siivottaviin tiloihin Palvelun ensimmäisestä suorituspäivästä viimeiseen suorituspäivään Yhtiön kanssa tehdyn Sopimuksen mukaisesti. Mikäli tiloissa on hälytysjärjestelmä, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Yhtiölle ja siivoojille ennen Palvelun ensimmäistä suorituspäivää ja antaa siivoojille ohjeet sen käytöstä. Mikäli Asiakas ei ole antanut ohjeita hälytysjärjestelmän käytöstä ja siivoojat vahingossa laukaisevat hälytyksen, Asiakas on vastuussa hälytyksen seurauksista ja siihen liittyvistä kuluista.

Siivoojamme ovat ammattilaisia ja toimivat sen mukaisesti suorittaessaan Palvelua Asiakkaalle. Siivoojamme toteuttavat palvelun Asiakkaan ja Yhtiön sopimassa ajassa. Asiakas vastaa siitä, että siivoojilla on käytettävissään kylmää ja kuumaa vettä sekä toimivat sähköpistorasiat Palvelun suorituksen aikana. Siivoojalla tulee olla myös mahdollisuus käyttää Asiakkaan WC:tä tarvittaessa.

Asiakkaan tulee varmistaa, että kiinteistöissä tai tiloissa ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat siivoojalle vaaraa tai haittaisivat Palvelun suorittamista. Siivoojalla on oikeus peruuttaa Palvelun suoritus, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että Palvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Mikäli Palvelua ei voida suorittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, Yhtiö veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset Asiakkaalta.

Siivoojan vuosiloman ja mahdollisen sairausloman ajaksi Yhtiö pyrkii järjestämään sijaisen ja ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sopivan ratkaisun löytämiseksi. Jos siivooja sairastuu äkillisesti ja esittää sairastumisestaan lääkärintodistuksen, tätä ei katsota kohdassa 10 tarkoitetuksi viivästykseksi. Yhtiö järjestää tässä tapauksessa korvaavan Palvelun sopimalla siitä Asiakkaan kanssa.

Mikäli Asiakkaan kestopalvelun rytmin mukainen siivousajankohta osuu yleiselle pyhäpäivälle, Yhtiö ottaa yhteyttä Asiakkaaseen ja aikatauluttaa siivouspalvelun toteutuksen toiselle asiakkaalle sopivalle ajankohdalle. Asiakas voi myös itse siirtää siivouksen Freska-sovelluksen kautta.

10. Huomautukset, viivästykset ja puutteet

a) Huomautukset Mahdolliset huomautukset on tehtävä viipymättä kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen TAI Yhtiön digitaalisia kanavia (esimerkiksi sähköpostia tai Freskan mobiilisovellusta) käyttäen. Sama koskee mahdollisia epäiltyjä varkaustapauksia. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai Palvelun puutteista. Asiakkaalla on oikeus esittää huomautus Palvelusta kohtuullisessa ajassa tai enintään viisi vuorokautta Palvelun suorituksen jälkeen kirjallisesti Yhtiön postiosoitteeseen TAI Yhtiön digitaalisia kanavia (esimerkiksi sähköpostia tai Freskan mobiilisovellusta) käyttäen.

b) Reklamaatiot Palvelu voi olla puutteellinen, mikäli Palvelua ei suoriteta siten kuin Asiakkaalla on oikeus odottaa ammattimaiselta siivouspalvelulta ja siten kuin muuten on sovittu. Palvelu ei ole kuitenkaan puutteellinen, mikäli poikkeama johtuu Asiakkaasta, esimerkiksi Asiakkaan osallistumattomuudesta. Jos Asiakas haluaa reklamoida Palvelun puutteista, hänen tulee ilmoittaa siitä Yhtiölle kohtuullisessa ajassa tai viimeistään viiden vuorokauden kuluttua siitä, kun hän huomasi mahdollisen puutteen tai hänen olisi pitänyt huomata puute. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai Palvelun puutteista. Jos Palvelun suorituksessa on selkeästi puutteita, Asiakas voi vaatia kyseisen puutteellisuuden korjaamista, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Mikäli Palvelussa todetaan puutteita, Yhtiöllä on oikeus korjata puutteet, mikäli se on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Korjauksesta vastaa yksin Yhtiö. Jos Yhtiö ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnanalennuksen seuraavasta Palvelusta. Mikäli todetaan, että Palvelun suorituksessa ei ole puutteita, Asiakkaalta voidaan veloittaa Yhtiölle asiasta aiheutuneet kulut.

c) Viivästys Viivästyminen on kyseessä, mikäli Palvelua ei suoriteta Asiakkaan ja Yhtiön sopimassa ajassa. Yhtiö ei ole vastuussa viivästymisestä, mikäli viivästys johtuu Asiakkaasta, esimerkiksi Asiakkaan osallistumattomuudesta. Viivästystapauksessa Asiakas voi vaatia Palvelun suorittamista tai Sopimuksen purkua ja asiaan kuuluvia korvauksia. Asiakas voi purkaa Sopimuksen, mikäli viivästyksen seuraukset ovat Asiakkaalle olennaisen merkittäviä. Mikäli Asiakas vaatii Palvelun suorittamista viivästyksestä huolimatta, hänellä ei ole oikeutta purkaa Sopimusta, jos Palvelu suoritetaan kohtuullisessa tai Asiakkaan asettamassa ajassa. Jos jo ennen Palvelun suorittamista tai valmistumista on selvää, että Palvelun suoritus ei onnistu ilman sellaista viivästystä, joka oikeuttaa Asiakkaan purkamaan sopimuksen, Asiakas voi purkaa Sopimuksen ennen Palvelun valmistumista.

11. Vastuun rajoitus

Asiakas voi vaatia korvausta Palvelun virheen aiheuttamasta vahingosta. Edellä lausuttu ei kuitenkaan päde, mikäli vahinko todistettavasti on aiheutunut esteestä, johon Yhtiö ei ole voinut vaikuttaa tai jota Yhtiö ei kohtuudella ole voinut Sopimuksen voimassaoloaikana ennakoida tai jonka seurauksia Yhtiö ei ole voinut kohtuudella ehkäistä tai välttää. Yhtiö ottaa ja pitää voimassa omalla kustannuksellaan Sopimuskaudella riittävän yritystoiminnan vastuuvakuutuksen hyvämaineiselta vakuutusyhtiöltä siten, että vakuutus kattaa tämän Sopimuksen mukaiset vastuut. Yhtiön kumulatiivinen kokonaisvastuu tämän Sopimuksen tai Palvelun suorituksen osalta vahingonkorvauksen perusteesta riippumatta on enintään mainitun vastuuvakuutuksen suuruinen.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä viitataan tapahtumaan, jonka vuoksi osapuoli ei pysty täyttämään tämän Sopimuksen mukaista velvoitettaan silloin, kun tapahtuman syynä on este, johon osapuoli ei voi vaikuttaa ja jota osapuoli ei olisi voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei kohtuudella olisi voinut välttää tai poistaa.

Yhtiö ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi lakot, kapinat, luonnonkatastrofit, sähkökatkot tai puhelinverkon toimimattomuus.

13. Tulkinta

Yleisiä ehtoja ja kaikkia niihin liittyviä Sopimuksia tulkitaan yksinomaan Suomen lakien mukaan, pois lukien niiden lainvalintasäännöt.

14. Riitojen ratkaiseminen

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin Yleisiin ehtoihin tai niihin liittyviin Sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty sopimaan kiistaa tai vaatimusta, kummallakin osapuolella on oikeus turvautua oikeustoimiin jäljempänä esitetyn mukaisesti kiistan lopulliseksi ratkaisemiseksi. Kaikki tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai voimassaolosta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset ratkaistaan sovittelumenettelyssä Helsingin käräjäoikeudessa.

Kysymyksiä, ajatuksia?

Kerro meille mielipiteesi.

Ota yhteyttä

Onnellisuutta on puhdas koti.

Nopea ja vaivaton tilaus, kotisiivous alk. 52,90 €/h.

Maksutavat

Klarna

Lataa sovellus

 • App Store
  Google Play

Freska Finland Oy

Y-tunnus: 3246808-9

 • Helsinki,
 • Espoo,
 • Vantaa,
 • Kauniainen,
 • Kirkkonummi,
 • Kerava,
 • Turku,
 • Lieto,
 • Naantali,
 • Raisio,
 • Tampere,
 • Kangasala,
 • Lempäälä,
 • Nokia,
 • Pirkkala,
 • Valkeakoski,
 • Ylöjärvi
Freska Finland
Whistleblowing · Tilausehdot · Tietosuojaseloste ·